İcra ve İflas Hukuku

- T.C. İcra ve iflas müdürlükleri ile icra ceza mahkemeleri, icra hukuk mahkemeleri nezdinde, müvekkillerimizi alacaklı vekili - borçlu vekili sıfatı ile temsil ;
- İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı yada ilamsız takip
- Kambiyo takipleri (senet ve çek'lerin icraya konulması)
- İstihkak davaları
- Kira sözleşmelerinden kaynaklanan takip ve davalar 
- İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları;
- Maden Haczi; 
- İcra takiplerine karşı, imzaya ve borca itiraz davaları 
- Menfi tespit ve istirdat davaları 
- İhalenin feshi; kıymet taktirine itiraz; meskeniyet davaları; 
- İpoteğin paraya çevrilmesi 
- Alacaklı vekili ya da borçlu vekili olarak bakılan diğer icra hukuku alanındaki davalar

yükleniyor..